1231726-04-7

[2-(4-aminophenyl)ethynyl][2-(4-phenyl[2,2′-bipyridin]-6-yl-κN1,κN1′)phenyl-κC]-Platinum